Pracownicy Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Snopek Mariusz, dr

dr Mariusz Snopek
adres:
45-052 Opole
ul. Oleska 48
tel. +48 77 452 74 27
fax. +48 77 452 74 20
e-mail: mariusz.snopek@uni.opole.pl

dr Mariusz Snopek – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej. W 2007 roku ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z tytułem magistra pedagogiki społecznej. W marcu 2013 roku decyzją Rady Wydziału Uniwersytetu Opolskiego otrzymał stopień doktora nauk społecznych. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą zagadnień resocjalizacyjnych i penitencjarnych, w szczególności niedostosowania społecznego, patologizacji zachowań ludzkich, pejoratywnych aspektów uwięzienia itp. Ponadto, specjalizuje się w różnorodnych formach naznaczania (zdobienia i piętnowania) ciała w środowisku wolnościowym oraz izolowanym.

DOROBEK NAUKOWY
(2009-2015)

I. Publikacje
Publikacje zwarte
  Snopek M.
, Tatuaż. Element współczesnej kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (ISBN 978-83-7611-395-1), Toruń 2010 (ISBN 978-83-7611-668-6) oraz Toruń 2013 (ISBN 978-83-7780-611-1).
  Snopek M. (red.), Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012 (ISBN 978-83-7780-336-3).
  Snopek M., Mudrecka I. (red.), Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (ISBN 978-83-7395-541-7).
Wybrane artykuły naukowe (recenzowane)

  Snopek M., Tatuaż jako przyczyna wykluczenia społecznego, [w:] Przybyliński S., Wajsprych D. (red.), Naukowe Forum Pedagogów. Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia, t. 2, s. 379-385, Wydawnictwo Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2009.
  Snopek M., Tatuaż jako forma komunikacji w podkulturze więziennej (komunikat z badań), [w:] Gabzdyl J. (red.), Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości, s. 328-336, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2009.
  Snopek M., Status więźniów poszkodowanych w placówkach penitencjarnych, [w:] Przybyliński S. (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, s. 102-108, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.
  Snopek M., Aktywność kulturalno-oświatowa w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności na przykładzie Zakładu Karnego w Kłodzku, [w:] Przybyliński S. (red.), Naukowe Forum Pedagogów. Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie, t. 4, s. 171-177, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
  Snopek M., Zakład karny jako placówka resocjalizacyjna w percepcji studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, [w:] Jasiński Z., Widelak D. (red.), W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 3, s. 171-180, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
  Snopek M., Tatuaż kryminalny drogą ku wolności, [w:] Przybyliński S. (red.), Naukowe Forum Pedagogów. Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie – horyzonty resocjalizacyjne, t. 6, s. 103-119, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
  Snopek M., Resocjalizacja skazanych o statusie osób poszkodowanych w zakładach karnych, [w:] Marek F., Śliwa S. (red.), W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, s. 291-311, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2011.
  Snopek M., Tatuaż wolnościowy i kryminalny jako czynnik ryzyka marginalizacji społecznej, [w:] Palak Z., Piątek M., Róg A., Zięba-Kołodziej B. (red.), Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży, s. 252-276, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2011.
  Snopek M., Naznaczanie ciała w środowisku więziennym – tradycyjne i współczesne rozumienie kryminalnych dziar, [w:] Snopek M. (red.), Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, s. 78-105, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
  Snopek M., Doświadczenie skrajnej negacji przez skazanych „poszkodowanych” – wyzwania dla oddziaływań resocjalizacyjnych, [w:] Krause A., Przybyliński S. (red.), Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i rozwiązania, s. 127-146, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.
  Snopek M., Uwarunkowania zawodu wychowawcy więziennego, [w:] Dąbrowski B. (red.), Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, z. 16, s. 159-170, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
  Snopek M., Uwagi o problemach ochrony tzw. skazanych „poszkodowanych", [w:] Rondalska D. (red.), Prawa człowieka a polski system penitencjarny. Edukacja – Resocjalizacja – Humanitaryzm, s. 129-146, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kule 2012.
  Snopek M., Współcześni pariasi – sytuacja psychospołeczna „poszkodowanych” w polskich placówkach, [w:] Cielecki T., Suchorska A. (red.), Profilaktyka i resocjalizacja a przestępczość nieletnich w Polsce, s. 99-115, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2013.
  Snopek M., Człowiek w sytuacji izolacji penitencjarnej – negatywne następstwa i formy przystosowania się, [w:] Snopek M., Mudrecka I. (red.), Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, s. 33-64, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.
  Snopek M., Specyfika pracy personelu więziennego – elementarne czynniki predysponujące do zawodu, [w:] Kowalczyk D., Mudrecka I. (red.), Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 4, s. 99-113, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.
  Snopek M., Przyczyny degradacji skazanych poszkodowanych w realiach polskich więzień, [w:] „Resocjalizacja Polska” nr 5/2013, s. 167-182, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2013.
  Snopek M., Aktywność pracownicza więźniów poszkodowanych w polskich zakładach karnych, [w:] Stępniak P. (red.), Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system, s. 389-404, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kalisz-Poznań 2014.
  Snopek M., Przemoc więzienna jako wynik nieformalnej stratyfikacji skazanych, [w:] Urban B., Barczyk P.P. (red.), Agresja i przemoc w środowiskach i instytucjach, s. 75-90, Wydawnictwo Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 2014.
  Snopek M., Funkcjonowanie skazanych poszkodowanych w obrębie polskich jednostek penitencjarnych – resocjalizacja osób zdegradowanych, [w:] Tихий В.П., Борaш E.Ю. (red.), Сучасна наука – пенітенціарній практиці, s. 18-21, Wydawnictwo Інститут кримінальнo-виконавчої служби, Київський регіональний центр НAПрН України, Kijów 2014.

II. Wybrane konferencje (udział czynny)

  Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Komunikacja interpersonalna i drogi dochodzenia do porozumienia”; 24-25.04.2008 r., Racibórz.
  Konferencja Naukowa pt. „Wykluczenie – Marginalizacja – Integracja”; 05-06.06.2008 r., Olsztyn.
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Soziale Probleme von Schuljugendlichen in postsozialistischen Staaten”; 5-7.10.2009 r., Poznań.
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego”; 22-24.11.2009 r., Opole-Turawa.
  Konferencja Naukowa pt. „Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie. Horyzonty społeczne i resocjalizacyjne”; 11.06.2010 r., Olsztyn.
  Konferencja Naukowa pt. „Godne życie – problematyka przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych”; 15.06.2010 r., Opole.
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną”; 23-24.11.2010 r., Tarnobrzeg.
  Konferencja Naukowa pt. „Między negacją a afirmacją – kryzys oddziaływań pedagogicznych (?)”; 13.06.2011 r., Olsztyn.
  Konferencja Naukowa pt. „Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy”; 12-17.09.2011 r., Kazimierz Dolny.
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Kadrowo-organizacyjne uwarunkowania procesu resocjalizacji w placówkach penitencjarnych”; 03-04.11.2011 r., Opole-Turawa.
  Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym”; 07-08.11.2011 r., Opole.
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Profilaktyka, resocjalizacja a przestępczość współczesnych nieletnich – doświadczenia polskie i europejskie”; 24.11.2011 r., Opole.
  IV Zjazd Dyrektorów i Kapelanów Okręgu Bydgoskiego pt. „Funkcjonariusze i pracownicy więziennictwa w sytuacjach skrajnych”; 01-02.12.2011 r., Sucha.
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec wybranych kategorii więźniów”; 21-22.10.2013 r., Opole.
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a synergia zagrożeń”; 07.11.2013 r., Opole.
  IV Polskie Sympozjum Penitencjarne pt. „Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system”; 13-15.11.2013 r., Kalisz.
  II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Сучасна наука – пенітенціарній практиці”; 04.12.2014 r., Kijów.
  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność”; 27.03.2015 rok, Toruń.

III. Przeprowadzone wykłady otwarte

  Wykład otwarty pt. Tatuaż – moda, pasja czy przymus? Dekorowanie ciała w czasach nam współczesnych; miejsce: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu; 24.03.2010 r., Zielona Góra.
  Wykład otwarty pt. Motywy i granice zmiany własnego ciała poprzez tatuaż i inne modyfikacje; miejsce: Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze; 25.03.2010 r., Zielona Góra.
  Wykład otwarty pt. Zabawa z ciałem – droga do wolności czy zatracenia?; miejsce: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii; 25.05.2010 r., Lublin.
  Wykład otwarty pt. Tatuaż drogą do wolności. Zjawisko zabarwiania ciała wśród reprezentantów świata izolowanego oraz wolnościowego; miejsce: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii; 26.05.2010 r., Lublin.
  Wykład otwarty pt. Zjawisko tatuażu w Polsce; miejsce: Muzeum Mazowieckie w Płocku; 15.06.2011 r., Płock.
  Wykład otwarty pt. Zjawisko tatuażu więziennego – od podkultury do popkultury…; miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii; 21.02.2012 r., Warszawa.
  Wykład otwarty pt. Skazani poszkodowani – specyfika populacji osób zdegradowanych; miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytutu Pedagogiki; 22.01.2015 r., Kraków.
  Wykład otwarty pt. Zjawisko tatuażu w polskich więzieniach; miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytutu Pedagogiki; 22.01.2015 r., Kraków.

IV. Przeprowadzone szkolenia

  Szkolenie personelu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Toruniu na temat: Zjawisko tatuażu w życiu społeczności izolowanej. Tradycyjna i współczesna symbolika tatuowanych motywów; 29.10.2010 r., Toruń.
  Szkolenie kadry penitencjarnej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu na temat: Symbolika i znaczenie tatuaży więziennych; 18.01.2015 r., Kalisz.
  Szkolenie kadry penitencjarnej z jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu (młodszych wychowawców) w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Opolu z siedzibą w Turawie na temat: Problematyka właściwego diagnozowania deficytów osób pozbawionych wolności – predyktory zachowań przestępczych a dobór adekwatnych oddziaływań resocjalizacyjnych; 24.03.2015 r., Turawa.
  Szkolenie kadry penitencjarnej jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu (wychowawcy działu penitencjarnego) na temat: Opracowywanie programów resocjalizacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów prawna oraz metodyki resocjalizacyjnej; 12.06.2015 r., Opole.

V. Działalność organizacyjna

  Od 2013 roku członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
  W 2013 roku członek komisji w konkursie na Najlepszy Autorski Program Integracji Rodzin Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu.
  W kadencji 2008-2012 członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
  Od 2009 roku opiekun Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy”.
  Organizator spotkań studentów z pracownikami oraz pensjonariuszami zakładów karnych oraz innych placówek o charakterze profilaktycznym, prewencyjnym oraz resocjalizacyjnym.
  Organizator zbiórek książek oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych w zakładach karnych. Miejscem docelowym są palcówki penitencjarne z różnych okręgów Służby Więziennej.
  Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wystawy pt. „Efekty więziennej izolacji” (19.11.2010-10.12.2010). Wszystkie eksponaty, które zostały pozyskane z wielu placówek penitencjarnych, należą do prywatnych zbiorów autora ekspozycji.
  Pomysłodawca i współorganizator w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wystawy pt. „Efekty więziennej izolacji” (13.01.2011-24.01.2011). Wszystkie eksponaty, które zostały pozyskane z wielu placówek penitencjarnych, należą do prywatnych zbiorów autora ekspozycji.
  Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego koncertu zespołu więziennego „Są-Siedzi” z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (27.05.2011 r.).
  Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Kadrowo-organizacyjne uwarunkowania procesu resocjalizacji w placówkach penitencjarnych” (03-04.11.2011 r., Opole-Turawa).
  Organizator wykładu otwartego dla studentów z ppłk Zygmuntem Lizakiem (03.11.2011 r., Opole).
  Organizator wykładu otwartego dla studentów z kpt. Ryszardem Seroczyńskim oraz skazanymi z Więziennego Klubu Literackiego „Bartnicka 10” (04.11.2011 r., Opole).
  Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec wybranych kategorii więźniów” (21-22.10.2013 r., Opole).
  Pomysłodawca i współorganizator w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich wystawy pt. „Efekty więziennej izolacji” (08.09.2014-30.09.2014). Wszystkie eksponaty, które zostały pozyskane z wielu placówek penitencjarnych, należą do prywatnych zbiorów autora ekspozycji.
  Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego koncertu zespołu więziennego „Paragraf 64” z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (05.11.2014 r.).
  Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wykładu otwartego z kpr. Tomaszem Seroczyńskim - organizatorem Więziennego Klubu Literackiego „Bartnicka 10” z Zakładu Karnego we Włocławku (11.03.2015 r.).
  Pomysłodawca i organizator w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wykładu otwartego dla studentów z trzema kobietami skazanymi za morderstwo (02.06.2015 r.).

VI. Prowadzone zajęcia

  Pedagogika resocjalizacyjna
  Współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej
  Penitencjarystyka
  Strategie wychowania resocjalizującego
  Instytucje wychowania resocjalizującego
  Człowiek w sytuacji izolacji społecznej
  Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej
  Izolacja penitencjarna z perspektywy melioratywnej
  Podkultura więzienna
  Systemy pracy penitencjarnej
  Profilaktyka społeczna
  Profilaktyka kreatywna
  Kultura fizyczna w resocjalizacji
  Zjawisko tatuażu we współczesnej kulturze
  Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej

Kowalczyk Danuta, dr hab., prof. UO

dr hab. Danuta Kowalczyk, prof. UO

adres:
45-052 Opole
ul. Oleska 48

tel. +48 77 452 74 26
fax. +48 77 452 74 20

e-mail: dkowalczyk@uni.opole.pl


ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
problematyka dysfunkcji środowisk wychowawczych oraz form wsparcia i pomocy, uwarunkowań oraz profilaktyki zjawisk patologii społecznej, diagnozowania pedagogicznego

DOROBEK NAUKOWY (2005- 2010)

Kontakty młodzieży szkolnej z instytucjami kulturalnymi w czasie wolnym.
[W:] E. Sapia-Drewniak (red.), Wybrane problemy uczestnictwa i upowszechniania kultury na Opolszczyźnie. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2005, s. 51 – 70.
Poradnie rodzinne.
[W:] J. Brągiel i S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Wydawnictwo U O. Opole 2005, s. 152 – 163.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
[W:] J. Brągiel i S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Wydawnictwo U O. Opole 2005, s.164 – 176.
Peer-group-besed relationships among junior high school students intheir Barents opinions.
„Pedagogika” 2005/79, Vilniaus pedagoginis universitetas, s. 167 – 174.
Postawy odbiorców mediów wobec aktywności fizycznej.
[W:] S. Zagórny (red.), Kultura fizyczna jako element nowego stylu życia. Oficyna Wyd. PO. Opole 2006, s. 83 – 92.
Edukacyjne aspekty aktywności ruchowej kobiet.
[W:] Z. P. Kruszewski (red.), Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego. Studium monograficzne. Oficyna wyd. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica.
Płock 2008, s. 73 - 84.
Aksjologiczne aspekty kształcenia studentów na uczelni technicznej.
„Edukacja Otwarta” 2006, numer 01/02 (19/20), s. 233 – 239. (wydane w 2008 r.)
Wzory kultury somatycznej funkcjonujące w środowisku gimnazjalistów.
[W:] S. Zagórny (red.) Wzory kultury somatycznej a styl życia. Oficyna Wyd. PO. Opole 2008, s. 35 – 46.
Uwarunkowania rekreacyjnej aktywności fizycznej dorosłych.
[W:] S. Zagórny (red.) Wzory kultury somatycznej a styl życia. Oficyna Wyd. PO. Opole 2008, s. 47 – 57.
Child and family in legal proceedings.
[W:] Obrazowatelnyje strategii 21 wieka: noosfernoje obrazowanie. Materiały mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencji 26 – 28 awgusta 2009 r. Sewastopol 2009, s. 220 – 224.

Profilaktyka uzależnień w działalności edukacyjnej szkoły.
„Płockie Studia Dydaktyczne”, Płock 2009. tom 21, s. 347 -363.
Z problematyki funkcjonowania społecznej kurateli sądowej.
„Rocznik Andragogiczny 2009” Płock 2009, s. 259 – 272.
Media jako źródło porad życiowych.
„Płockie Studia Dydaktyczne”, Płock 2010. tom 22, s. 143 – 158.
Aktywizowanie bezdomnych w ośrodkach wsparcia.
„Edukacja Dorosłych” nr 1 (64) 2011, s. 101 – 113.
Transdyscyplinarność pedagogiki w praktyce sądowej.
W: R. Włodarczyk, W. Żłobicki (red.), Interdyscyplinarność/transdyscyplinarność pedagogiki – wymiar teoretyczny i praktyczny. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011, s. 197 – 206.
Młodzież akademicka wobec niepełnosprawności człowieka. „Studia Dydaktyczne” 2011, tom 23, s. 157 – 175.
Dysfunkcje współczesnej rodziny z perspektywy statystyki sądowej.
W: A. Szerląg i S. Walasek (red.), Wychowanie w rodzinie. Tom V. Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012, s. 109 – 121.
Problem opieki nad dzieckiem w postępowaniu sądowym.
W: B. Górnicka, A. Kurcz (red.), Pedagogiczne refleksje…, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 589 – 598.
Poczucie kompetencji nauczycieli w zakresie zapobiegania przemocy rówieśniczej.
W: A. Szecówka, B. Ogonowski (red.), Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Uniwersytet Wrocławski, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, Wrocław 2013, s. 45 -60.
Profilaktyczny wymiar rodzinnego wypoczynku młodzieży studenckiej.
W: A. Krasnodębska, Ewelina J. Konieczna (red.), Człowiek wobec wyzwań współczesności. Konteksty edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 129 – 138.
Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej, t. 4, pod redakcją naukową D. Kowalczyk i I. Mudreckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, ss. 338.

PROWADZONE ZAJĘCIA:

teoretyczne podstawy wychowania diagnostyka pedagogiczna
wsparcie społeczne w sytuacjach kryzysowych
poradnictwo pedagogiczne
mechanizmy uzależnień

Glińska-Lachowicz Anna, dr

dr Anna Glińska-Lachowicz
adres:
45-052 Opole
ul. Oleska 48
tel. +48 77 452 74 27
fax. +48 77 452 74 20
e-mail: Anna.Glinska-Lachowicz@uni.opole.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
  Pedagogika resocjalizacyjna,
  oddziaływania resocjalizacyjne w warunkach izolacji więziennej,
  resocjalizacja przez pracę,
  arteterapia i jej możliwości zastosowania w oddziaływaniach resocjalizacyjnych (walory resocjalizacyjne: choreoterapii, filmoterapii, terapii technikami plastycznymi).
  Znaczenie twórczości, transgresji, emocji i sztuki w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie.

DOROBEK NAUKOWY (2004- 2010)
  Praca w polskim systemie penitencjarnym od 1925 r., /w:/ Jasiński Z., Mudrecka I. /red./, Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, wyd. UO, Opole 2004 (s. 17-44).
  Recenzja książki: Czarnecka S. /red./, Młodzież w lokalnym systemie pomocy społecznej, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 2003, ss.210, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 2004 nr 6 (s. 62 – 64).
  W trosce o zdrową rodzinę – wpływ wychowawczo-resocjalizacyjny Ochotniczych Hufców Pracy, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin - Polonia, Vol. LIX,. SUPPL. XIV, Sectio D, Wyd. UMCS, Lublin 2004 (s. 176 - 181).
  OHP jako placówka w zreformowanym systemie opieki i wsparcia, /w:/ Brągiel J., Badora S. /red./, Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, wyd. UO, Opole 2005.
  Zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży – ujęcie interdyscyplinarne, /w:/ Badora S., Mudrecka I. /red./, Strategie rozwiązywania problemów uzależnień w państwach europejskich, wyd. UO, Opole 2006.
  Praca – od kary do resocjalizacji i ergoterapii, /w:/ Jasiński Z., Widelak D. /red./, Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym, wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2006.
  Dlaczego ludzie mają dzieci? (doniesienie z badań), /w:/ Lichtenberg – Kokoszka E., Janiuk E., x. Dzieżanowski /red./ Optymalizacja porodu – ujęcie interdyscyplinarne, wyd. Impuls, Kraków 2008.
  Praca jako forma oddziaływań resocjalizacyjnych, /w:/Jasiński Z., Kurek A., Widelak D., /red./ W dziewięćdziesięciolecie więziennictwa polskiego, wyd. UO, Opole 2008 (s. 223 – 260).
  Dojrzewanie do samodzielności /w:/ Jasiński Z.; Nycz E./red./ Aspekty społeczne i wychowawcze projektu „18-24. Czas na samodzielność”. Z doświadczeń OHP w realizacji projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, wyd. UO, Opole 2008.
  Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowanych do osób nieprzystosowanych społecznie (propozycje ćwiczeń), /w:/ Szczepaniak P./red./, Terapia w resocjalizacji – cz. II ujecie praktyczne, IPSiR Warszawa 2009 (s. 94 - 117).
  Scenariusz warsztatów arteterapeutycznych „Przez twórczość do samorozwoju i resocjalizacji (arteterapia w pracy z grupą)”, „Arteterapia” 2009 nr 2.
  Sztuka resocjalizacji – resocjalizacja przez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej, /w:/ Jasiński Z., Widelak D. /red./, Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, T.2, wyd. UO, Opole 2009 (s. 207 – 219).
  Przez twórczość do samorozwoju i resocjalizacji. Arteterapia w pracy z grupą, „Arteterapia” 2009/nr 1 (s. 10 – 14).
  Taniec w arteterapii, „Arteterapia” 2009/nr 4 (s. 20 – 24).
  Sztuka resocjalizacji – resocjalizacja rzez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej, /w:/ Jasiński Z., Widelak D. /red./, Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia, wyd. UO, Opole 2009 (s. 207 – 221).
  Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społeczne (propozycje ćwiczeń), /w:/ Rejzner A., Szczepaniak P. /red./,Terapia resocjalizacji, cz. II - Ujęcie praktyczne, wyd. Żak, Warszawa 2009 (s. 94 – 117).
  Resocjalizacja przez sztukę – możliwości wykorzystania arteterapii w procesach komunikowania się i wyrażania siebie osób niedostosowanych społecznie (na przykładzie wybranych technik), /w:/ Gabzdyl J. /red./, Komunikacja w edukacji - uwarunkowania i właściwości, wyd. WSZ, Racibórz 2009 (s. 288 – 298).
  Od wychowania przez pracę do resocjalizacji przez pracę – filozoficzne i pedagogiczne podstawy oddziaływań przez pracę w Ochotniczych Hufcach Pracy /w:/ Górnicka B., Neisch K. /red./, OHP w systemie wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, wyd. UO, Opole 2010 (s. 10 – 44).
  „Wyspa” scenariusz zajęć choreoterapeutycznych z możliwością rozbudowy, „Arteterapia” 2010/ nr 1 (s. 4 – 11).
  Arteterapia w warsztacie pedagoga resocjalizacyjnego - opinie studentów (doniesienie z badań własnych), /w:/ Szulc W. /red./, Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich, wyd. UW, Wrocław 2010.

PROWADZONE ZAJĘCIA
  Pedagogika resocjalizacyjna,
  Techniki arteterapeutyczne w oddziaływaniach resocjalizacyjnych,
  Wprowadzenie do arteterapii,
  Ćwiczenia i hospitacje terenowe,
  Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej,
  Instytucjonalne formy opieki resocjalizacyjnej,
  Opieka postpenitencjarna,
  Seminarium licencjackie.

Sasin Piotr, dr

dr Piotr Sasin
adres:
45-052 Opole
ul. Oleska 48
tel. +48 77 452 74 27
fax. +48 77 452 74 20
e-mail: -


Żarczyńska-Hyla Jolanta, dr

dr Jolanta Żarczyńska-Hyla
adres:
45-052 Opole
ul. Oleska 48
tel. +48 77 452 74 27
fax. +48 77 452 74 20
e-mail: jolzar@uni.opole.pl


Zainteresowania naukowe dkoncentrują się wokół zagadnień z pedagogiki specjalnej, patologii środowisk wychowawczych i pedagogiki społecznej. Od 2012 roku uczestniczę w zajęciach Transdyscyplinarnego Seminarium Badań Jakościowych (TSBJ), w czasie których zdobywam i pogłębiam wiedzę dotyczącą metodologii prowadzenia badań jakościowych. Ukończyłam także kurs nt. „Badania fokusowe” uzyskując certyfikat. Swoich studentów zachęcam do poznania i docenienia znaczenia badań jakościowych w pisaniu prac dyplomowych. Mogą one być wartościowym uzupełnieniem badań ilościowych, bądź niezależnie wyjaśnić wiele zjawisk z perspektywy „wewnętrznej”, analizując doświadczenia jednostek i grup, ważne procesy życiowe, czy sytuacje trudne.

Podczas seminarium zostanie przedstawiony sposób projektowania badań jakościowych, wybrane metody badawcze (studium przypadku, wywiad: narracyjny, epizodyczny, grupowy - fokusy i metoda shadowingu) oraz analiza i interpretacja materiału jakościowego.

Szczegółowa tematyka prac będzie dotyczyła następujących obszarów badawczych:

1. Zaburzenia w rozwoju i ich wpływ na proces uczenia, zachowania i adaptacji społecznej (nadpobudliwość, dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja i całościowe zaburzenia w rozwoju)
2. Nieprawidłowości w rodzinach dysfunkcyjnych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, rozbicie, kryzysy rodzinne, długofalowe skutki nadużyć i zaniedbań u dorosłych dzieci)
3. Parentyfikacja, inwersja roli w relacji dorosłe dzieci i starzejący się rodzice

Zapraszam do udziału w moim seminarium wszystkich zainteresowanych tą tematyką i metodologią badań jakościowych


DOROBEK NAUKOWY

  Jakość życia kobiet pracujących w zawodzie nauczycielskim /w:/ "Nauczyciel epoki przemian" /red./ St.Korczyński, Opole 2005
  Szkoła przyszpitalna w: "Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie opieki społecznej /red./ J. Brągiel i S.Badora, Opole 2005
  Zagrożenia uzależnieniem od komputera i internetu w aktualnej rzeczywistości /w:/ "Strategie rozwiązywania problemów uzależnień /red./ S.Badora, I.Mudrecka
  Deficyty rozwojowe u dzieci wywołane nieprawidłowym przebiegiem okresu okołoporodowego /w:/ "Optymalizacja porodu - zagadnienia interdyscyplinarne" /red./ E.Lichtenburg-Kokoszka, E.Janiuk, J.Dzierżanowski, Kraków 2008
  Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi /red./ J.Żarczyńska-Hyla, Opole 2008
  Tudności w uczeniu się u dzieci z deficytami rozwojowymi a wsparcie środowiska rodzinnego /w:/ "Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi" /red./ J.Żarczyńska-Hyla, Opole 2008
  Komunikacja społeczna w oświatowej zmianie /w:/ "Współczesne problemy organizacji i zarządzania oświatą /red./ E.Karcz, Opole 2009
  Problemy emocjonalne rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci - propozycja programu wsparcia /w:/ "Osoby z niepełnosprawnością w systemie pomocy społecznej" /red./ M.Mirowska, Częstochowa 2009
  Recenzja- "Polska resocjalizacja i więziennictwo –Konteksy-praktyki-studia, Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej tom 2 pod redakcją Zenona Jasińskiego i Dariusza Widelaka"

PROWADZONE ZAJĘCIA

  Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w rozwoju
  Pedagogika specjalna
  Niepełnosprawność i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
  Problemy osób niepełnosprawnych
  Warsztat twórczego myślenia

Dubiel Ewa, dr

dr Ewa Dubiel
adres:
45-052 Opole
ul. Oleska 48
tel. +48 77 452 74 27
fax. +48 77 452 74 20
e-mail: edubiel@uni.opole.pl


mgr Ewa Dubiel- adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Pracę na Uniwersytecie Opolskim rozpoczęła w 2002 r. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży. Od kilku lat podejmuje tematykę zagrożeń występujących w rodzinach migracyjnych.

DOROBEK NAUKOWY (2005- 2010)
  Dubiel E., Zjawisko nieprzystosowania społecznego dzieci wychowujących się w rodzinach czasowo niepełnych z powodu migracji zarobkowej, [w:] Z. Bartkowicz, J. Rejman (red.), Antyspołeczność. Diagnoza. Profilaktyka. Interwencja, Tarnobrzeg 2009, s. 111 – 126.
  Dubiel E., Następstwa czasowej rozłąki w rodzinach emigrujących zarobkowo, [w:] Rodzinne uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi, J. Żarczyńska – Hyla (red.), UO Opole 2008, s. 13 – 26.
  Dubiel E., Probleme Polnischer Famiilien in Prozess der Erwerbsmigration, [w:} Soziale Probleme von Jugendlichen in Deutschland, Polen und Russland - Alltagserleben und Lebensperspektiven,W. Schubarh, A. Seidel, K. Speck (red.), Potsdam. 2007, s. 94-104.
  Dubiel E., Opieka postpenitencjarna, [w:] Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji na tle porównawczym, Z. Jasiński, D. Widelak (red.), UO Opole 2006, s. 123 – 144.
  Dubiel E., Postawy studentów wobec osób uzależnionych, [w:] Strategie rozwiązywania problemów uzależnień, S. Badora, I. Mudrecka (red.), UO Opole 2006, s. 81-92.
  Bogdańska (Dubiel) E., Dom dla samotnej matki i dziecka, [w:] Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, J. Brągiel, S. Badora (red.), UO Opole 2005, s. 190-202.

PROWADZONE ZAJĘCIA
  Metodyka wychowania resocjalizującego
  Pedagogika resocjalizacyjna
  Systemy pracy penitencjarnej
  Diagnostyka pedagogiczna
  Problemy nieprzystosowania społecznego
  Diagnoza nieprzystosowania społecznego
  Patologia społeczna
  Patologia środowisk wychowawczych
  Patologia środowiska rodzinnego Praca z rodziną dysfunkcyjną
  Patologia środowiska szkolnego
  Profilaktyka społeczna
  Profilaktyka patologii społecznych
  Kryminologia
  Praktyka śródroczna
  Hospitacje i ćwiczenia terenowe
Subskrybuje zawartość